“Kur'an priznaje da je Isus Bog”

Zabluda: Vaš Kur’an kaže da je Isus Kelimetullah – Riječ od Allaha i Ruhullah – Allahov duh. Ovim riječima Kur’an upućuje na Isusovu božansku prirodu.

Isa je riječ koju je Allah dao, a ne riječ u koju se Allah pretvorio

Časni Kur’an kaže u suri Ali Imran (45): A kada meleki rekoše: “O Merjema, Allah ti javlja radosnu vijest, od Njega Riječ: ime će mu biti Mesih, Isa, sin Merjemin, bit će viđen i na ovom i na onom svijetu i jedan od Allahu bliskih…”

Iz ovog ajeta se jasno vidi šta je Kelimetullah. Izraz od Njega Riječ znači poruka od Allaha. Kad se za nekog kaže Kelimetullah – Riječ od Allaha misli se da je on Božiji poslanik.

Atributi po kojima su neki poslanici oslovljeni ne pripadaju samo njima

Mnogi Božiji poslanici nose različite nadimke i titule. Međutim, kada se neki Božiji poslanik oslovi nekom titulom, to ne znači da ona samo njemu pripada i da je isključivo njegovo svojstvo. Na primjer, Ibrahim (Abraham), a.s., nosi nadimak Halilullah – Allahov prijatelj. To ne znači da niko od ostalih vjerovjesnika i poslaika nije bio Allahov prijatelj. Musa, a.s., se u Kur’anu naziva Kelimullah – Onaj koji je razgovarao sa Allahom. To ne znači da Allah nije razgovarao ni s jednim drugim poslanikom. Isto tako, kada Časni Kur’an Isaa, a.s., naziva Kelimetullah – Allahova Riječ – to ne znači da ostali Božiji poslanici nisu bili, također, Kelimetullah. “Kur'an priznaje da je Isus Bog”

"Kur'an priznaje da je Isus Bog" Kur'an priznaje da je Isus Bog Kelimeh Blog
Mnogi Božiji poslanici nose različite nadimke i titule.

Jahja je, također, Allahova Riječ

Časni Kur’an naziva Jahaa, a.s., Božijom Riječju, u suri Ali Imran (38-39):

Tu Zekerijja zamoli Gospodara svoga: “Gospodaru moj,” – reče – “podari mi od Sebe čestita potomka, jer se Ti, uistinu, molbi odazivaš!” I dok se on u hramu stojeći molio, meleki ga zovnuše: “Allah ti javlja radosnu vijest: rodit će ti se Jahja, koji će u Allahovu Riječ vjerovati, i koji će prvak biti, i čedan, i vjerovjesnik, potomak onih dobrih.”

Isa je Ruhullah – od Allaha dat duh

Isus (Isa, alejhisselam) nigdje u Kur’anu nije nazvan duhom u kojeg se Allah pretvorio, već je on Ruhullah – Duh od Allaha.

O sljedbenici Knjige, ne zastranjujte u svome vjerovanju i o Allahu govorite samo istinu! Mesih, Isa, sin Merjemin, samo je Allahov poslanik, i Riječ Njegova koju je Merjemi dostavio, i Duh od Njega; zato vjerujte u Allaha i Njegove poslanike i ne govo- rite: “Trojica su!” Prestanite, bolje vam je! Allah je samo jedan Bog, – hvaljen neka je On! – zar On da ima dijete?! Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji, i Allah je dovoljan kao zaštitnik. (En-Nisa’, 171) “Kur'an priznaje da je Isus Bog”

Allahov duh je udahnut u svakog čovjeka

Izraz Allahov duh ne znači da je Isus bog! Uzvišeni Allah na nekoliko mjesta u Kur’anu kaže da je u ljude udahnuo dušu od Svoga Duha.

i kad mu dam lik i u nj udahnem dušu, vi (meleki) mu se poklonite! (El-Hidžr, 29)…zatim mu savršeno udove obliči i život mu udahne, – i On vam i sluh i vid i pameti daje -, a kako vi malo zahvaljujete! (Es-Sedžda, 9). “Kur'an priznaje da je Isus Bog”

“Kur'an priznaje da je Isus Bog” “Kur'an priznaje da je Isus Bog”

Autor “Dr. Zakir Naik” iz knjige “Odgovori na zablude u islamu”.

Vaš komentar