“Kur'an priznaje da je Isus Bog”

Zabluda: Vaš Kur’an kaže da je Isus Kelimetullah – Riječ od Allaha i Ruhullah – Allahov duh. Ovim riječima Kur’an upućuje na Isusovu božansku prirodu.

Isa je riječ koju je Allah dao, a ne riječ u koju se Allah pretvorio

Časni Kur’an kaže u suri Ali Imran (45): A kada meleki rekoše: “O Merjema, Allah ti javlja radosnu vijest, od Njega Riječ: ime će mu biti Mesih, Isa, sin Merjemin, bit će viđen i na ovom i na onom svijetu i jedan od Allahu bliskih…”

Iz ovog ajeta se jasno vidi šta je Kelimetullah. Izraz od Njega Riječ znači poruka od Allaha. Kad se za nekog kaže Kelimetullah – Riječ od Allaha misli se da je on Božiji poslanik.

Atributi po kojima su neki poslanici oslovljeni ne pripadaju samo njima

Mnogi Božiji poslanici nose različite nadimke i titule. Međutim, kada se neki Božiji poslanik oslovi nekom titulom, to ne znači da ona samo njemu pripada i da je isključivo njegovo svojstvo. Na primjer, Ibrahim (Abraham), a.s., nosi nadimak Halilullah – Allahov prijatelj. To ne znači da niko od ostalih vjerovjesnika i poslaika nije bio Allahov prijatelj. Musa, a.s., se u Kur’anu naziva Kelimullah – Onaj koji je razgovarao sa Allahom. To ne znači da Allah nije razgovarao ni s jednim drugim poslanikom. Isto tako, kada Časni Kur’an Isaa, a.s., naziva Kelimetullah – Allahova Riječ – to ne znači da ostali Božiji poslanici nisu bili, također, Kelimetullah. “Kur'an priznaje da je Isus Bog”

"Kur'an priznaje da je Isus Bog" Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog
Mnogi Božiji poslanici nose različite nadimke i titule.

Jahja je, također, Allahova Riječ

Časni Kur’an naziva Jahaa, a.s., Božijom Riječju, u suri Ali Imran (38-39):

Tu Zekerijja zamoli Gospodara svoga: “Gospodaru moj,” – reče – “podari mi od Sebe čestita potomka, jer se Ti, uistinu, molbi odazivaš!” I dok se on u hramu stojeći molio, meleki ga zovnuše: “Allah ti javlja radosnu vijest: rodit će ti se Jahja, koji će u Allahovu Riječ vjerovati, i koji će prvak biti, i čedan, i vjerovjesnik, potomak onih dobrih.”

Isa je Ruhullah – od Allaha dat duh

Isus (Isa, alejhisselam) nigdje u Kur’anu nije nazvan duhom u kojeg se Allah pretvorio, već je on Ruhullah – Duh od Allaha.

O sljedbenici Knjige, ne zastranjujte u svome vjerovanju i o Allahu govorite samo istinu! Mesih, Isa, sin Merjemin, samo je Allahov poslanik, i Riječ Njegova koju je Merjemi dostavio, i Duh od Njega; zato vjerujte u Allaha i Njegove poslanike i ne govo- rite: “Trojica su!” Prestanite, bolje vam je! Allah je samo jedan Bog, – hvaljen neka je On! – zar On da ima dijete?! Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji, i Allah je dovoljan kao zaštitnik. (En-Nisa’, 171) “Kur'an priznaje da je Isus Bog”

Allahov duh je udahnut u svakog čovjeka

Izraz Allahov duh ne znači da je Isus bog! Uzvišeni Allah na nekoliko mjesta u Kur’anu kaže da je u ljude udahnuo dušu od Svoga Duha.

i kad mu dam lik i u nj udahnem dušu, vi (meleki) mu se poklonite! (El-Hidžr, 29)…zatim mu savršeno udove obliči i život mu udahne, – i On vam i sluh i vid i pameti daje -, a kako vi malo zahvaljujete! (Es-Sedžda, 9). “Kur'an priznaje da je Isus Bog”

“Kur'an priznaje da je Isus Bog” “Kur'an priznaje da je Isus Bog”

Autor “Dr. Zakir Naik” iz knjige “Odgovori na zablude u islamu”.

Vaš komentar