Biografija imama Nevevija

Ime mu je Jahja b. Šeref b. Murijj b. Hasen b. Husejn b. Muham-med b. Džum‘ah b. Hizam en-Nevevi ed-Dimeški. Nadimak mu je bio i Muhjiddin i Ebu Zekerijja. Neki spominju da nije volio da ga nazivaju Muhjiddin, već bi preferirao Ebu Zekerijja. Vjerodostojno se prenosi da je rekao: “Neću halaliti onome ko me bude nazivao Muhjiddinom.” Nije imao djece jer se nije ni ženio. Biografija imama Nevevija

Rođenje

Rođen je u mjesecu muharremu, 631. h. g. u Nevi, južno od Damaska. Već od malih nogu otac mu je usađivao ljubav za znanjem. Biografija imama Nevevija

Ibnul-Atar, jedan od učenika imama Nevevija, pripovijedao je: “Pričao mi je šejh Jasin b. Jusuf ed-Dimiški, rahimehullahu te‘ala: ‘Viđao sam šejha Muhjiddina u Nevi dok je imao desetak godina kako ga druga djeca prisiljavaju da se igra s njima a on bježi od njih, plače i uči Kur’an. Kada sam ga vidio takvog, moje srce ga je odmah zavoljelo.’”

Odrastanje i traženje znanja

Otac je došao s njim u Damask kada je imao devetnaest godina. Još od ranog djetinjstva bio je naklonjen vjeri i traženju znanja i zbog svoje marljivosti i upornosti na tom putu, iako mlad, ubrzo je postao veliki učenjak. Biografija imama Nevevija

Biografija imama Nevevija
Zapamtio je Kur’an pred same godine punoljetstva. Zatim se podučavao drugim znanostima.

Ibnul-Bejtar pripovijedao je: “Pričao nam je naš šejh Nevevi kako sebi nije dozvoljavao da ima imalo slobodnog vremena, ni danju ni noću. Čak dok bi išao putem učio je i ponavljao. Na takav način maksimalno se zalagao i tražio znanje šest godina, nakon čega je počeo da piše, okorištava druge, savjetuje i širi istinu.”

Dok je stjecao znanje, znao je u jednom danu susresti se sa dvanaest učitelja. Govorio je o sebi: “Svaki dan bih imao predavanja kod dvanaest šejhova. Slušao bih komentar i zapisivao ga, bilježio bih značenja pojedinih riječi, ispravljao bih greške, sve dok mi Allah nije dao bereketa u mome vremenu i pomogao me u tome.”

Pričao je: “Zapamtio sam napamet djelo Et-Tenbih za četiri mjeseca, a četvrtinu poglavlja o ibadetima iz djela El-Muhezzeb zapamtio sam u preostatku godine.” Djela Et-Tenbih fi Furu‘iš-Šafi‘ijje i El-Muhez- zeb najznačajnija su djela iz šafijskog mezheba.

Naučna dostignuća

Bio je ekspert u brojnim naučnim disciplinama, a naročito u fikhu, hadisu i arapskom jeziku. Bio je poznat po skromnosti, bogobojaznosti, pobožnosti, traženju da se čine dobra djela i ostave loša, te savjetovanju vladara. Biografija imama Nevevija

Jedan je od velikih i posebnih eksperata šafijskog mezheba. Sujuti, rahimehullahu te‘ala, rekao je za njega: “Allah je njime učvrstio temelje šafijskog mezheba i njegova pravila, pojasnio najbitnija šerijatska pitanja i ciljeve. Hvalio ga je i onaj ko bi se slagao s njim, ali i onaj koji bi se razilazio.” Biografija imama Nevevija

Biografija imama Nevevija
Bio je ekspert u brojnim naučnim disciplinama.

Učitelji

Imam En-Nevevi, budući da se zanimao skoro svim islamskim disciplinama, imao je i veliki broj učitelja. Neki od njih su i: Muhammed b. Ahmed el-Makdisi i on je najveći učitelj imama En-Nevevija, Džemaluddin Abdul-Kafi b. Abdul-Melik b. Abdul-Kafi er-Rib‘i ed- Dimeški, muftija Šama, Tadžuddin el-Ferkah Abdurrahman b. Ibra- him b. Dija el-Fezari, kadija Ebul-Feth Omer b. Bunder et-Teflisi, Ebu Ishak Ibrahim b. Isa el-Muradi, Ebul-Beka Halid b. Jusuf en- Nablusi, Ebul-Hasen b. Sellar b. El-Hasen el-Erebli el-Halebi ed- Dimeški, Ebu Ishak Ibrahim b. Ebi Hafs Omer b. Mudar el-Vasiti i mnogi drugi, Allah im se svima smilovao. Biografija imama Nevevija

I sam imam Ebu Zekerijja en-Nevevi, rahimehullahu te‘ala, imao je veliki broj učenika, od kojih su najpoznatiji: Ebu Abdullah Muhammed Ibrahim b. Džema‘a el-Kenani el-Hamevi, Mizzi Ebul-Hadž- džadž Jusuf b. Abdurrahman ed-Dimiški, Muhammed b. Ebil-Feth el-Ba‘lebeki, Ahmed b. Fereh el-Lahmi el-Išbili i mnogi drugi, Allah im se svima smilovao. Biografija imama Nevevija Biografija imama Nevevija

Autorova djela

Imam En-Nevevi, rahimehullahu te‘ala, ostavio je iza sebe mnoga djela iz raznih naučnih disciplina. Kažu da je znao tako dugo pisati sve dok mu se ruka ne bi ukočila od pisanja. Neka od dijela koja je napisao su i sljedeća:

1. Hadis i hadiske znanosti
 1. Komentar Muslimovog Sahiha, poznat kao El-Minhadž fi Šerhi Sahih Muslim b. El-Hadždžadž. Biografija imama Nevevija Biografija imama Nevevija
 2. El-Ezkar el-muntehabe min kelami Sejjidil-ebrar, sallallahu alejhi ve sellem.
 3. Rijadus-salihin min kelami Sejjidil-murselin, sallallahu alejhi ve sellem.
 4. El-Erbe‘une fi mebanil-islam ve kavaidil-ahkam, poznato kao Erbe- ‘une Nevevijje.
 5. Et-Takrib vet-tejsir li ma‘rifeti Sunenil-Beširin-Nezir, čiji je tekst imam Sujuti komentarisao u svome djelu Tedribur-ravi.
 6. Iršadu tullabil-hakaiki ila ma‘rifeti suneni Hajril-halaiki.
 7. El-Iršad ila Bejanil-Esmail-mubheme, što je sažetak djela El-Esma el-mubheme fil-enbail-muhkeme od Hatiba Bagdadija.
 8. El-Hulasa fi ehadisil-ahkam, gdje je obradio hadise do poglavlja zekat.
 9. El-Idžaz fi šerhi Sunen Ebi Davud es-Sidžistani, u kojem je zastao kod poglavlja o abdestu.
 10. Et-Telhis šerh Sahihil-imamil-Buhari, u kojem je stigao do poglavlja o znanju.
 1. El-Imla ala hadis Innemel-e‘amalu bin-nijjat.
 2. Muhtesar Tirmizi
 3. Muhtesar Usdul-gabeti fi ma‘rifetis-sahabeti.
2. Fikh
 1. Revdatut-talibin što je sažetak djela Eš-Šerhul-kebir od Rafi‘ija iz šafijskog fikha.
 2. Minhadžut-talibin ve umdetul-muttekin, što je također sažetak djela El-Muharrer od istog učenjaka Rafi‘ija sa određenim dodacima.
 3. Dekaikul-minhadž.
 4. El-Idah fil-menasik.
 5. El-Išarat, što je ustvari sažetak Idaha.
 6. El-Medžmu‘u šerhul-Muhezzeb od imama Širazija u kojem je stigao do poglavlja o kamati. Nakon njega je imam Subki nastavio to djelo, ali ga ni on nije završio do kraja, što je uradio Muhammed Nedžib el-Muti‘i, tako da se sada to djelo sastoji iz 23 toma.
 7. Mes’eletul-ganime.
 8. Ru’usul-mesail.
 9. Muhtesar Adabul-istiska. 10. Muhimmatul-ahkam.
 10. Šerhul-Vesit.
3. Arapski jezik
 1. Tehzibul-esma vel-lugat.
 2. Et-Tahrir fi elfazit-tenbih.
4. Kur’anske znanosti
 1. Et-Tibjan fi adabi hameletil-Kur’an.
 2. Muhtarul-Bejan što je ustvari sažetak Tibjana.

I mnoga druga djela iz ovih i drugih oblasti koje je imam Nevevi napisao ili počeo ih pisati.

Šta su drugi učenjaci rekli o imamu Neveviju

Ez-Zehebi, rahimehullahu te‘ala, rekao je: “En-Nevevi je imam, hafiz, jedan od uzora, šejhul-islam, autor mnogih korisnih dijela.”

Ibn Kesir, rahimehullahu te‘ala, rekao je za imama Nevevija: “Veliki je učenjak, šejh šafijskog mezheba, jedan od najvećih pravnika u svome vremenu.”

Ibnul-Imad, Abdul-Hajj ed-Dimiški, rekao je: “On je šejhul-islam, hafiz, zahid, jedan od velikih učenjaka.”

Smrt

Nakon što je u Damasku proveo dvadeset i osam godina, otpu- tovao je u Kuds, a zatim se vratio u rodni grad Neva. Umro je u svom rodnom mjestu u utorak naveče, 24. redžeba, 676. h. g., u svojoj 45. godini života. Ukopan je ujutro narednog dana.

Allah mu se smilovao i bio zadovoljan s njim.

Autor “Hajrudin Tahir Ahmetović “Komentar 40 Nevevijevih hadisa”.

Vaš komentar